Labdaros organizacija yra organizacija, kuri egzistuoja visuomenės labui ir

veikia išskirtinai tik labdaros tikslais ir yra yra laikoma ne pelno siekiančia organizacija, tai savaime nėra labdaros apibrėžimas, nes nebūtinai ne pelno siekiančios organizacijos užsiima labdaros veikla. Todėl prieš steigiant labdaros fondą reikėtų aiškiai žinoti kokią sritį apima jūsų steigiamas fondas ir kokia yra fondo misija bei tikslas. 

Labdaros tikslai

Pateiksime keletą veiklos sričių, kurios yra laikomos labdaringa veikla:

 • skurdo prevencijos mažinimas;
 • švietimo pažanga;
 • religijos pažanga (įskaitant religijas, kuriose tikima daugiau nei vienu dievu arba jos nėra susijusios su tikėjimu į dievą);
 • sveikatos gerinimui (įskaitant ligų ar žmonių kančių prevenciją arba palengvinimą) arba gyvybių gelbėjimą;
 • pilietiškumo ar bendruomenės plėtros skatinimas (įskaitant kaimo ar miesto atgaivinimą ir pilietinės atsakomybės, savanorystės, savanoriškos veiklos sektoriaus arba labdaros veiksmingumo ar efektyvumo skatinimą);
 • meno, kultūros, paveldo ar mokslo pažanga;
 • mėgėjiško sporto pažanga (sportas ar žaidimai, skatinantys sveikatą fiziniais ar protiniais įgūdžiais ar pastangomis);
 • žmogaus teisių pažanga, konfliktų sprendimas ar susitaikymas arba religinės ar rasinės harmonijos arba lygybės ir įvairovės skatinimas;
 • aplinkos apsaugos ar gerinimo pažanga;
 • pagalba tiems, kuriems jos reikia dėl jaunystės, amžiaus, blogos sveikatos, negalios, finansinių sunkumų ar kitų nepalankių sąlygų (įskaitant pagalbą suteikiant apgyvendinimą ar priežiūrą);
 • gyvūnų gerovės pažanga;
 • kitiems labdaros tikslams, tai gali būti patalpų poilsiui suteikimas; nusikaltėlių reabilitacija ir nusikaltimų prevencija; socialinės įtraukties skatinimas;

Įstatymas apibrėžia, ar organizacija yra labdaros organizacija, ar ne. Jei jūsų grupės tikslai yra išskirtinai labdaringi ir ji egzistuoja visuomenės labui, tada įstatymo požiūriu tai yra labdara, net jei dar negalvojote apie tai kaip apie labdarą. Prieš steigiant labdaros fondą apgalvokite šiuos veiksnius:

 • kokių rezultatų sieks jūsų labdaros organizacija;
 • kaip ji pasieks šių rezultatų;
 • kam šie rezultatai bus naudingi;
 • kur bus teikiama labdara.

Įsteigus labdaros fondą, jo steigėjai rengia visuotinius dalininkų susirinkumus, taip pat įsteigia ir valdymo organą – vieno asmens arba kolegialų. Valdymo organas veikia fondo vardu – visos sutartys sudarytos su kitais asmenimis yra fondo vardu sudarytos sutartys. Jūs taip pat galite verstis ir komercine veikla. 

Fondui draudžiama neatlygintinai perduoti fondo turtą dalininkams, valdymo ar kolegialaus organo nariams. Taip pat patikėjimo teisę perduoti turtą pagal darbo sutartį įdarbintų asmenų arba su minėtais asmenimis susijusių asmenų ar trečiųjų asmenų nuosavybėn, išskyrus labdaros ir paramos tikslais, kurie nurodyti įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

 Taip pat negalima mokėti išmokas labdaros fondo steigėjams ar suinteresuotiems subjektams, kurie dalyvauja pelno siekiančioje veikloje arba pervesti jiems likviduojamo fondo turto dalį, kai tokia dalis viršija suinteresuotųjų subjektų įnašą. Bet kokiu kitu būdu, išskyrus labdarą ir rėmimą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negalima fondo steigėjams paskirstyti fondo turimą turtą ir lėšas, įskaitant pelną. 

 Paskolų suteikimas ar fondo turto įkeitimas taip pat yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai toks turtas įkeičiamas kaip užstatas labdaros fondo įsipareigojimams vykdyti. Ši nuostata netaikoma ir kai paskola yra suteikiama iš kredito įstaigos ir kai Lietuvos Respublikos įstatymais grindžiami teisės aktai numato kitaip. Labdaros fondui draudžiama skolintis pinigus už palūkanas iš fondo steigėjų ir dalininkų ar su jais susijusių asmenų. Taip pat fondui negalima priimti nepagrįstai dideles palūkanas iš kitų asmenų ar pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai labdara tokiu būdu teikiama asmeniui, kuris yra labdaros gavėjas nebent labdaros ir paramos įstatymas numato kitaip.